• Informacje pielęgniarki

     • DOKUMENTACJA MEDYCZNA PROWADZONA

      W RAMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

       

      Zgodnie z art. 27 pkt. 2 ustawy  z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentacja medyczna jest przekazywana , za pokwitowaniem, pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej w szkole przyjmującej ucznia.

      Zgodnie z art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078) po zakończeniu kształcenia przez ucznia pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna przekazuje, za pokwitowaniem, indywidualną dokumentację medyczną absolwenta zespołowi podstawowej opieki zdrowotnej sprawującemu nad nim opiekę zdrowotną.