• Obiady

      • Do pobrania: Deklaracja korzystania z obiadów

       Regulamin stołówki w ZSO nr 9 w Szczecinie

        

        

       UWAGA!

       Nastąpiła zmiana adresu mailowego przeznaczonego do kontaktu z p. Intendentką

       obiady@zso9.szczecin.pl

        

        

       OSOBY CHĘTNE DO KORZYSTANIA

       Z OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

       PROSZONE SĄ O WYPEŁNIENIE I DOSTARCZENIE

       DEKLARCJI KORZYSTANIA Z OBIADÓW.

       DEKLARACJA DO PBRANIA

       U INTENDENTA (gab. nr 4) LUB NA STRONIE

       INTERNETOWEJ SZKOŁY

       https://zso9szczecin.edupage.org/

       WYPEŁNIONY DOKUMENT MOŻNA DOSTARCZYĆ

       W WERSJI PAPIEROWEJ DO INTENDENTA (gab. nr 4)

       LUB ELEKTRONICZNEJ,

       PRZESYŁAJĄC NA ADRES:

       obiady@zso9.szczecin.pl

       DO 05 WRZEŚNIA 2024 r.

       Drodzy Rodzice!

       Przypominam, że nieobecności dzieci na obiadach szkolnych należy zgłaszać

       OSOBIŚĆIE:

           1. w sekretariacie szkoły

           2. u Intendenta

           3. telefonicznie pod numerem 91 48 89 33 91

       lub

       drogą e-mail obiady@zso9.szczecin.pl

       do godziny 08.30.

       Zaznaczona nieobecność ucznia w dzienniku elektronicznym Librus nie jest podstawą do uzyskania odpisu za nieobecność na obiedzie w danym dniu.

       Intendent

       Drodzy Rodzice,

       opłata za obiady we wrześniu 2024 r.

       wynosi:

        104,00 zł  (16 x 6,50 zł)

       Opłatę przelewamy na konto szkoły:

       BANK PKO B.P.S.A.

       nr rachunku:

       20 1020 4795 0000 9102 0278 2340

       najpóźniej do 07.09.2024 r.

       W tytule podajemy: imię i nazwisko dziecka, klasę i  miesiąc, w którym dziecko będzie jadło obiady.

       Brak wpłaty skutkuje wstrzymaniem obiadów od 09.09.2024 r.