• Deklaracja dostępności

   • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

     

    Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie, ul. Małkowskiego 12 (VIII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich i Szkoła Podstawowa Nr 15) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Oświadczenie w sprawie  dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

    http://zso9szczecin.edupage.org

     

    DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

    Data publikacji strony internetowej:  25.09.2012 r.

    Data ostatniej dużej aktualizacji:       30.01.2023 r.

     

    STATUS  POD  WZGLĘDEM  ZGODNOŚCI  Z  USTAWĄ

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    1. Wiele zdjęć, obrazów i innych informacji nietestowanych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
    2. Większość materiałów tekstowych DOC, PDF posiada odpowiednią hierarchię nagłówków.
    3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
    4. Informacje zamieszczone w formie załączników mają najczęściej postać skanów, z uwagi na charakter zawartych w nich informacji.

     

    DATA  SPORZĄDZENIA  DEKLARACJI  I  METODA  OCENY  DOSTEPNOŚCI  CYFROWEJ

    Oświadczenie sporządzono dnia:   21.03.2024 r.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

     

    INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt osobą kontaktową Anną Filipczak, pisząc na adres e-mail: afilipczak@zso9.szczecin.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 91 489 33 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

     

    INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

     

    LOKALIZACJA MIEJSC PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

    1. Przy ul. Królowej Jadwigi zlokalizowane jest jedno miejsce parkingowe na fragmencie jezdni na wysokości wejścia do budynku szkoły.
    2. Przy ul. Małkowskiego zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe na fragmencie jezdni na wysokości budynku szkoły.

     

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

    Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (VIII LO im. Olimpijczyków Polskich i Szkoła Podstawowa Nr 15), ul. Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin:

    1. Budynek posiada cztery wejścia. Wejście główne do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9  przy ul. Małkowskiego 12, znajduje się od ul. Królowej Jadwigi. Do drzwi głównych szkoły prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.  Za drzwiami głównymi znajdują się schody prowadzące pionowo w górę na parter szkoły, obok schodów zamontowana jest platforma przyschodowa obsługiwana przez pracowników szkoły, umożliwiająca dostanie się na parter szkoły.  Trzy wejścia do budynku znajdują się od strony boiska szkolnego. Żadne z wejść  nie uniemożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest wielokondygnacyjny i posiada bardzo dużą liczbę schodów na wielu poziomach, co uniemożliwia przemieszczanie się osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim na wyższe kondygnacje. Krawędzie pierwszego i ostatniego biegu schodów są oznaczone poprzez naklejenie taśmy w żółto-czarne pasy.
    2. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
    3. W budynku szkoły nie ma windy.
    4. W budynku szkoły  nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (poza wymienionymi punkcie 1).
    5. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
    6. Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
    7. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidzących. Występuje jedna tablica informacyjna z drukiem powiększonym dla osób słabowidzących wskazująca lokalizację sekretariatu szkoły. 
    8. W siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Żaden pracownik szkoły nie został przeszkolony w zakresie posługiwania się polskim językiem migowym.
    9. Informacja o lokalizacji szkoły jest zamieszczona jest na stronie internetowej.

    Brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

   • liczba odwiedzin: 4050