• Regulamin boiska szkolnego

  • REGULAMIN

   Korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy

   Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie

    

   1. Boisko jest dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:10 do17:30 dla zajęć programowych uczniów szkoły (z wyjątkiem okresu wakacyjnego).
   2. Urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się na boisku może być używany tylko w obecności i na polecenie nauczyciela.
   3. W dniach gdy, odbywają się zajęcia dydaktyczne za bezpieczeństwo uczniów podczas przerwy w godzinach 12:30 – 12:50 odpowiadają nauczyciele dyżurujący. Dyżury nauczycieli ustalone są w okresach wiosennych i jesiennych.
   4. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie boiska szkolnego.
   5. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do kierownika gospodarczego, konserwatora lub dyrektora szkoły.
   6. W wyznaczone dni zajęcia sportowe koordynuje Kierownik Obiektu Sportowego.
   7. W dni powszechne boisko jest dostępne dla mieszkańców dzielnicy Szczecin - Zachód godziny 17:30 do zmroku.
   8. Wejście na boisko jest możliwe na bieżąco na danym dniu po uzgodnieniu z Kierownikiem Obiektu Sportowego.
   9. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
   10. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.
   11. Osoby korzystające z boiska w godzinach popołudniowych bez opieki nauczyciela ponoszą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.
   12. W celu zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa i możliwość korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
   1. wprowadzania zwierząt;
   2. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wyrzucanie zużytych gum do zużycia;
   3. korzystania z boiska w godzinach nocnych;
   4. przebywania na terenie osobom poniżej 10 roku życia po zmroku bez rodzica/opiekuna;
   5. używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastykowymi;
   6. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.; 
   7. zaśmiecania, pozostawiania opakowań plastykowych, szklanych i metalowych;
   8. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
   9. wchodzenia na ogrodzenie;
   10. przeszkadzania w zajęciach i grze;
   11. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
   12. korzystania z boiska bez zgody Kierownika Obiektu Sportowego;
   1. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego w biurze Kierownika Obiektu Sportowego za okazaniem ważnego dokumentu    (dowód osobisty, legitymacja szkolna…).
   2. Osoby prowadzące zajęcia z uczniami w ramach godzin wychowania fizycznego są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć i dyscyplinę ćwiczących.
   3. Osoby korzystające z boiska w godzinach 16:00 do 20:00 ponoszą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.
   4. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice/opiekunowi.
   5. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych lub widowiskowych, po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanymi.
   6. W sprawie wynajmu boisk należy kontaktować się z kierownikiem gospodarczym ZSO nr 9, pok. 4.

    

   Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania  niniejszego Regulaminu korzystania z Boiska Wielofunkcyjnego

    

    

   CENNIK  WYNAJMU  BOISK  SZKOLNYCH

         W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9      

     W SZCZECINIE OD 18 KWIETNIA 2023 r.

   Lp.

   Boiska szkolne                                  

   Cena za 1godz. zegarową netto

   1

   Boisko do piłki ręcznej – 1012 m2   (44x23m)

   na kruszywach, naw. z trawy syntetycznej z piłkochwytami

   40,00 zł.

   2

   Boisko do koszykówki/siatkówki – 581 m(32,10x18,10)

   z nawierzchnią poliuretanowa z piłkochwytami

   30,00 zł.