• Deklaracja dostępności

   • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie, przy ul. Małkowskiego 12 (VIII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich i Szkoła Podstawowa Nr 15) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

    http://zso9szczecin.edupage.org

    DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

    Data publikacji strony internetowej:  25.09.2012 r.

    Data ostatniej dużej aktualizacji:       30.01.2023 r.

    STATUS  POD  WZGLĘDEM  ZGODNOŚCI  Z  USTAWĄ

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    1. Wiele zdjęć, obrazów i innych informacji nietestowanych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
    2. Większość materiałów tekstowych DOC, PDF posiada odpowiednią hierarchię nagłówków.
    3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audio deskrypcji lub treści alternatywnej.
    4. Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

    DATA  SPORZĄDZENIA  DEKLARACJI  I  METODA  OCENY  DOSTEPNOŚCI  CYFROWEJ

    Oświadczenie sporządzono dnia:   28.03.2023 r.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt osobą kontaktową Anną Filipczak, pisząc na adres e-mail: afilipczak@zso9.szczecin.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 91 489 33 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

    INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

    Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (VIII LO im. Olimpijczyków Polskich i Szkoła Podstawowa Nr 15), ul. Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin:

    1. Budynek posiada cztery wejścia. Wejście główne do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9  przy ul. Małkowskiego 12, znajduje się od ul. Kr. Jadwigi. Do drzwi głównych szkoły prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.  Za drzwiami głównymi znajdują się schody pionowo w górę prowadząc na parter szkoły, obok schodów zamontowana jest platforma przyschodowa umożliwiająca dostania się na parter szkoły, obsługiwana przez pracowników szkoły. Trzy wejścia do budynku znajdują się od strony boiska szkolnego. Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczania się na wózku inwalidzkim na wyższe kondygnacje.
    2. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
    3. W budynku szkoły nie ma windy.
    4. W budynku szkoły  nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (poza wymienionymi punkcie 1).
    5. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
    6. Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
    7. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub tablic informacyjnych drukiem powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących. 
    8. W siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Żaden pracownik szkoły nie został przeszkolony w zakresie posługiwania się polskim językiem migowym.
   • liczba odwiedzin: 2851