• Rada Rodziców

    • Skład Rady Rodziców

    • Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym odbyło się 6 września 2023 r.

     Wtedy właśnie delegowani rodzice uczniów wszystkich klas wybrali Prezydium Rady Rodziców w składzie:

     p. Anna Szukała - Przewodnicząca 

     p. Joanna Konieczna - Zastępca Przewodniczącej

     p. Anna Leszczyńska - Skarbnik

      

    • Konto Rady Rodziców

    • W bieżącym roku szkolnym roczna składka 
     na Radę Rodziców wynosi 100 PLN
     
     Składkę można wpłacać:
     
     - w dniach spotkań z rodzicami w godzinach 16.30 - 18.30 
     w pokoju nr 6 u p. Liliany Jurewicz
     
     - bezpośrednio na konto Rady Rodziców: 
     12 1240 3813 1111 0010 8948 9786
    • Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców

     1. WSTĘP.

     Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami wspierającymi realizację zadań statutowych szkoły.

     1. CELE RADY RODZICÓW.
     • Spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania   i opieki zgodnie z jej potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi;
     • Doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie i środowisku;
     • Zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców;
     • Zapewnianie rodzicom, we współpracy z innymi organami szkoły wpływu na kształt programów dydaktyczno- wychowawczych i prozdrowotnych szkoły;
     • Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu, funkcjach opiekuńczych  i  wychowawczych rodziny i szkoły;
     • Pozyskiwanie rodziców do aktywnego udziału w realizacji programu szkoły oraz udzielania     w tym zakresie pomocy szkole;
     • Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły.
     1. ZADANIA RADY RODZICÓW.
     • Współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, organem nadzoru pedagogicznego oraz organem prowadzącym szkołę;
     • Działa na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele szkolne;
     • Współdziała w tworzeniu i realizacji programów nauczania, wychowania, zadań opiekuńczych i profilaktyki;
     • Udziela wsparcia i  pomocy dla działań Samorządu Uczniowskiego;
     • Udziela wsparcia i pomocy uczniom wymagającym szczególnej opieki;
     • Współpracuje ze środowiskiem lokalnym;
     • Uczestniczy w działaniach mających na celu promocję szkoły w środowisku.
     1. KOMPETENCJE RADY RODZICÓW.
     • Rada Rodziców może występować do organu prowadzące szkołę, organu nadzoru pedagogicznego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły, w tym przede wszystkim opiniować:
      • Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki,
      • program i harmonogram poprawy efektywności i jakości pracy szkoły;
      • szkolny zestaw programów nauczania i podręczników;
      • wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych;
      • projekt planu finansowego szkoły;
      • wnioski o podjęcie w szkole działalności przez organizacje pozarządowe.
     • Może tworzyć komisje lub zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco- doradczy.
     • Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkować je zgodnie z propozycjami Rady Pedagogicznej i preliminarzem wydatków.
     • Prowadzi księgowość swojej działalności finansowej.