• Wniosek o świadczenie z ZFŚS (dla emerytów)

    • Wniosek do pobrania

      

     INFORMACJA

     DLA EMERYTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE

     ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

      

     - wnioski z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będą przyjmowane

     w terminie do 15.11.2022 r., KTÓRE NALEŻY WYPEŁNIĆ WYŁĄCZNIE POZA SZKOŁĄ,

     - do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnej tj. z marca 2022 r. decyzji o wysokości emerytury oraz w przypadku kontynuowania zatrudnienia również

     zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy, a także kserokopię aktualnej

     decyzji o wysokości emerytury/zaświadczenie o wynagrodzeniu osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie (męża/żony),

      

     - wypełnione wnioski wraz w wymaganymi załączeniami należy złożyć w zaklejonej

     kopercie/koszulce do urny podawczej znajdującej się w dyżurce szkoły lub przesłać na adres :

     Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9

     ul. Małkowskiego 12   

     70-306 Szczecin

     - przyznane świadczenie będzie przekazane przelewem na wskazany we wniosku

     rachunek bankowy. Jeżeli nr rachunku bankowego nie został zmieniony od wypłaty ostatniego świadczenia to wnioskodawca może wpisać we wniosku :

     „nr rachunku bankowego bez zmian”

     - wypłata przyznanego świadczenia w gotówce będzie możliwa wyłącznie

     w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada rachunku bankowego.

     Przyznana kwota zostanie przekazana przekazem pocztowym na wskazany we wniosku adres zamieszkania (przyznana kwota zostanie pomniejszona o opłatę pocztową)

     - KOMISJA SOCJALNA BĘDZIE ROZPATRYWAĆ TYLKO WNIOSKI

      PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE I POSIADAJĄCE WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

      

     - druk wniosku jest również dostępny na stronie internetowej szkoły :

      https://zso9szczecin.edupage.org w zakładce druki do pobrania

     - szczegółowe informacje dotyczące wypełniania i składania wniosków można

      uzyskać pod nr telefonu 91 489 29 26, 91 489 33 91 lub 606 485 548

     SPOSÓB WYPEŁNIANIA ORAZ SKŁADANIA WNIOSKÓW PODYKTOWANY JEST OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMII W KRAJU ORAZ WYTYCZNYMI GIS DLA SZKÓŁ

     Z serdecznymi pozdrowieniami

      

     Komisja Socjalna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie