• Rekrutacja do SP 15

   • W roku szkolnym 2023/24 będzie uruchomiona tylko jedna klasa pierwsza,

    w związku z czym SP 15 prowadzi nabór na 25 miejsc.

     

    Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji (terminy, zasady, wymagane dokumenty...) zawiera Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 15 

    Regulamin rekrutacji do SP 15 na rok szkolny 2023/24

    Dokumenty związane z rekrutacją do SP:

    szczecin_sp_zgloszenie.pdf   - wypełniają rodzice dzieci zamieszkałych w rejonie SP 15

    Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata

    szczecin_sp_wniosek.pdf - wypełniają rodzice dzieci zamimieszkałych poza rejonem SP 15 

     

    Zasady rekrutacji

    § 3.

    1. W roku szkolnym 2023/24 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2016r.

    2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie wraz wymaganymi załącznikami. Wniosek należy wypełnić elektronicznie, wydrukować ze strony internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin/ lub pobrać w sekretariacie szkoły, wypełnić ręcznie i złożyć w sekretariacie szkoły,

    3. Termin składania wniosków do klasy pierwszej szkoły podstawowej od 06.03.2023 r. do 22.03.2023 r.

    4. Wnioski złożone po terminie, niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

     

    § 5.

    1. Szkoła Podstawowa Nr 15 prowadzi nabór na wolne miejsca, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

    2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 15 mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria:

    1) przynajmniej jedno z rodzeństwa kandydata do klasy I uczęszcza już do SP nr 15- 20 punktów;

    2) przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata do klasy I pracuje w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 15 – 5 punktów;

    3) rodzice (opiekunowie prawni) kandydata do klasy I zamieszkują wraz z dzieckiem w Gminie Miasto Szczecin - 1 punkt.

    3. Publikacja wyników naboru – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 12.04.2023 r. do godz. 15.00 (tablica ogłoszeń – hal na parterze szkoły). Od 13.04.2023 r. do 14.04.2023 r. do godz. 15.00 rodzice osób zakwalifikowanych potwierdzają przyjęcie w formie pisemnego oświadczenia w sekretariacie Szkole Podstawowej Nr 15. 17.04.2023 r. godz. 15.00 nastąpi ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 15 (tablica ogłoszeń – hol na parterze szkoły).

    4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.