• Rekrutacja do SP 15

   • W roku szkolnym 2022/23 będzie uruchomiona tylko jedna klasa pierwsza,

    w związku z czym SP 15 prowadzi nabór na 25 miejsc.

     

    Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji (terminy, zasady, wymagane dokumenty...) zawiera Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 15 

    Regulamin rekrutacji do SP 15 na rok szkolny 2022/23

    Dokumenty związane z rekrutacją do SP:

    Zgłoszenie do klasy I SP (wypełniają rodzice kandydatów zamieszkujących w obwodzie szkoły)

    Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata

    Wniosek o przyjęcie do klasy I SP (składają rodzice kandydatów spoza obwodu szkoły)

     

    Zasady rekrutacji

    § 3.

    1. W roku szkolnym 2022/2023 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2015r.

    2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie wraz wymaganymi załącznikami. Wniosek należy wypełnić elektronicznie, wydrukować z  strony internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin/ lub pobrać w sekretariacie szkoły, wypełnić odręcznie i złożyć w sekretariacie szkoły,

    3. Termin składania wniosków do klasy pierwszej szkoły podstawowej od 01.03.2022 r. do 18.03.2022 r.

     

    § 5.

    1. Szkoła Podstawowa Nr 15 prowadzi nabór na wolne miejsca, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Zgłoszenie powinno być podpisane przez obydwoje rodziców. W przypadku, gdy opiekę nad dzieckiem sprawuje tylko jeden z rodziców, jest on zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

    2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 15 mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria:

    1) przynajmniej jedno z rodzeństwa kandydata do klasy I uczęszcza już do SP nr 15- 20 punktów;

    2) przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata do klasy I pracuje w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 15 - 5 punktów;

    3) rodzice (opiekunowie prawni) kandydata do klasy I zamieszkują wraz z dzieckiem w Gminie Miasto Szczecin - 1 punkt.

    3. Publikacja wyników naboru – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 19.04.2022 r. do godz. 15.00 (tablica ogłoszeń – hal na parterze szkoły). Od 20.04.2022 r. do 21.04.2022 r. do godz. 15.00 rodzice osób zakwalifikowanych potwierdzają przyjęcie w formie pisemnego oświadczenia złożonego w Szkole Podstawowej Nr 15. 22.04.2022 r. do godz. 15.00 nastąpi ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 15 (tablica ogłoszeń – hol na parterze szkoły).

    4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.