• Obiady

      • Odważna Ósemka!

      • Głównym celem Programu jest:

       1. Promocja zdrowego stylu życia,
       2. Dostarczenie informacji o dalszym prozdrowotnym postepowaniu (plan postepowania prozdrowotnego),
       3. Wczesne wykrycie zaburzeń zdrowotnych,
       4. Przeciwdziałanie rozwojowi chorób cywilizacyjnych,
       5. Kwalifikacja do etapu specjalistycznego programu (w przypadku ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych),
       6. Opracowanie szczegółowej analizy statystycznej badań do wykorzystania w szkolnych programach wychowania zdrowotnego.

       Badania obejmują cenę:

       • masy ciała (pomiary antropometryczne i bioimpedancja),
       • ciśnienie tętnicze krwi (pomiary RR),
       • postawy ciała,
       • sprawności krążeniowo-oddechowej (Kasch Pulse Recovery Test).

       Badania przeprowadzane są przez profesjonalny zespół pielęgniarski w bezpieczny i przyjazny dla uczestnika sposób. Udział w programie jest dobrowolny. Programem zostaną objęte wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażą wolę uczestnictwa.

      • Bezpłatne badania okulistyczne

      • Sposób realizacji programu:
       a)badanie okulistyczne obejmujące:
       badanie:
       - ostrość wzroku do dali (Tablice Snellena);
       - ostrość wzroku do bliży (Tablice Snellena);
       - wady refrakcji przy użyciu autorefraktometr;
       - przedni odcinek oka w lampie szczelinowej;
       - dno oka za pomocą oftalmoskopu;
       - punkt bliży akomodacji;
       - punkt bliży konwergencji;
       - ustawienie oczu i równowaga mięśniowej;
       - ruchomości gałek ocznych;
       - Test Maddoxa do dali;
       - Test Maddoxa do bliży;
       - Tytmus Test
       b) preedukację zdrowotną dziecka/ rodzica /opiekuna prawnegowraz z instruktarzem prawidłowej higieny narządu wzroku przy pracy z bliska;
       c) sporządzenie pisemnej informacji dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka obejmującej stwierdzone nieprawidłowości narządu wzroku, prawidłowej higieny narządu wzroku, odpowiedniej diety, ruchu na świeżym powietrzu oraz o indywidualnych potrzebach profilaktyczno-leczniczych dziecka.
       d)w przypadku stwierdzenia zaburzeń ze strony narządu wzroku skierowanie dziecka do podjęcia rozszerzonej diagnostyki i leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub ze środków własnych.

       Realizator programu:
       II Klinika Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie,
       tel. kontktowy: 91 466-12-93
       Koordynator programu: dr hab. n. med. Monika Modrzejewska.

      • Program profilaktyki wad postawy schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych

      • Przeprowadzenie przesiewowych badań wad postawy dzieci za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego przez lekarza ortopedę lub wykwalifikowanego fizjoterapeutę w gabinecie profilaktycznym w szkole

       badanie obejmuje:

        przeprowadzenie testu zgięciowego Adamsa,

        ocena wartości kąta rotacji tułowia,

        ocena fotogrametryczna Moire'a),

       -podzielenie populacji badanej na trzy podstawowe grupy:
       grupa A – dzieci z postawą prawidłową, niewymagające podjęcia obecnie żadnych działań terapeutycznych i skierowane do oddziaływania edukacyjno- prewencyjnego w ramach ,,programu”;
       grupa B – dzieci z ograniczeniami, wymagające dodatkowych zajęć ruchowych/korekcyjnych;
       grupa C – dzieci niepodlegające potencjalnym oddziaływaniom korekcyjnym w ramach zajęć grupowych i indywidualnych, skierowane do oddziaływania edukacyjnego w ramach „programu” z zaleceniem indywidualnych oddziaływań w poradniach specjalistycznych wraz z przesiewowym badaniem lekarskim;
       -zakwalifikowanie dziecka z wykrytą wadą postawy do działań korekcyjnych bądź w przypadkach skrajnych zaburzeń skierowanie do specjalistycznej placówki medycznej w ramach świadczeń NFZ, bądź innego ośrodka leczniczego;
       -poddane dzieci z grupy B indywidualnym oddziaływaniom prowadzonym przez fizjoterapeutów w szkołach lub w placówce realizatora ,,programu”;
       -dostarczenie w formie wydruku zestawu ćwiczeń dostosowanego do zdiagnozowanej wady postawy do wykonywania w domu pod okiem rodzica/opiekuna prawnego;
       - przeprowadzenie zajęć korekcyjnych 1 raz tygodniu przez 12 tygodni oraz zajęć korekcyjnych utrwalających 1 raz w miesiącu przez 3 miesiące;
       przeprowadzenie wizyty kontrolnej po 3 miesiącach

       -sporządzenie pisemnej informacji dla rodzica/opiekuna prawnego obejmującej wynik badania i zalecenia w zakresie profilaktyki wad postawy.