• Informacje pedagoga i psychologa

     • Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

      • stypendium szkolnego,
      • zasiłku szkolnego.

      Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

      • bezrobocie, 
      • niepełnosprawność, 
      • ciężka lub długotrwała choroba, 
      • wielodzietność, 
      • alkoholizm lub narkomania, 
      • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
      • gdy rodzina jest niepełna.

       

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2021 roku w szkole wrzucając do urny znajdującej się przy portierni. 

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie: WNIOSKI O STYPENDIA lub w sekretariacie szkoły.

      Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

      Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

      Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

      • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
      • klęski żywiołowej
      • kradzieży z włamaniem
      • nagłej choroby w rodzinie ucznia
      • innych, szczególnych okoliczności

      Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.