• Godziny dzwonków

   Sobota 25.03.2023
  • Dlaczego my?

    • Sympatyczni pracownicy
    • Dbamy o rozwój każdego z naszych uczniów
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece
    • Świetnie wyposażone pracownie
    • Przekonaj się jak wygląda szkoła XXI wieku
  • Aktualności

   Co nowego w szkole?
    • Samorząd Uczniowski ma nowego przewodniczącego!

    • 24.06.2020
    • Mimo stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, w VIII LO zostały przeprowadzone (zdalnie!) wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Mimo, że frekwencja wyborcza nie była wysoka, gdyż wyniosła jedynie 22%, to zdarzyły się klasy w których osiągnęła ona poziom 74% (sic!). Przeprowadzone 22 czerwca br. wybory pozwoliły na wyłonienie:

     przewodniczącego - Kacper Kubiak z klasy 2B;

     zastępcy - Natalia Wysocka z klasy 1E;

     skarbnika - Bianka Linke z klasy 1C.

     Wyniki wyborów w naszej szkole są potwierdzeniem starej łacińskiej maksymy: absens carens.

     Klasa 2B za zaangażowanie otrzymuje nagrodę w postaci słodkiego poczęstunku na wybraną klasową uroczystość, która odbędzie się na terenie szkoły (zobowiązanie zrealizujemy po powrocie do szkoły :-)).

    • Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej

    • 19.06.2020
    • Szanowni Rodzice.

     Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/21 powinno odbywać się drogą elektroniczą. Po wypełnieniu załączonego druku należy go zeskanować lub wykonać jego zdjęcia i przesłać na adres: zso9@miasto.szczecin.pl 

     W przypadkach szczególnych dopuszczalne jest osobiste dostarczenie wypełnionego druku ub wypełnienie go na miejscu, w sekretariacie szkoły.

     Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca 2020r. do godziny 15.00.

     Dostarczenie dokumentu w wyznaczonym terminie będzie gwarantem objęcia dziecka opieką świetlicową. 

    • Harmonogram wejścia na sale egzaminacyjne

    • 27.05.2020
    • W dniach egzaminów maturalnych abiturienci będa wpuszczani do szkoły na 10 minut przed wyznaczonym czasem wejścia na salę egzaminacyjną (poniżej). Czas pomiędzy wejściem do szkoły i wejściem na slę egzaminacyjną 111 (salę gimnastyczną) jest przeznaczony na pozostawienie rzeczy osobistych w wyznaczonych salach: 106 (kl. 3B)  i 107 (kl. 3C). Rzeczy należy spakować do foliowego worka i pozostawić na ławce. Należy unikać przynoszenia cennych przedmiotów. 

     W sali 111 będą zdawali egzamin tegoroczni absolwenci i absolwenci z lat wcześniejszych, poza zdającymi, którzy będą mieli dostosowane warunki egzaminu na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. Z uwagi na niską temperaturę w sali gimnastycznej, zalecany jest ubiór dostosowany do tych warunków.

     Uczniowie piszący egzamin w dostosowanych warunkach powinni się zgłosić na 20 minut przed jego rozpoczęciem .

    • Zmiany na egzaminie maturalnym

    • 21.05.2020
    • Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 25 maja przekażą do dyrektora szkoły informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

     Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

     1. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.
     2. Część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla absolwentów, którzy:
      aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo
      są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
     Do egzaminu ustnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy w terminie do 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu oraz przekażą dyrektorowi szkoły, którą ukończyli lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, do której składali deklarację, informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego. W przypadku gdy wyniki z części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu muszą być przedstawione w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnią zagraniczną, absolwent musi dodatkowo złożyć oświadczenie w tej sprawie.
     3. W 2020 r. absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego zdają ten egzamin i uzyskują świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Natomiast ci absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego tylko w części ustnej, w celu otrzymania świadectwa dojrzałości, nie przystępują do tego egzaminu. Otrzymują oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
     5. W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. nie przystępowali do egzaminu maturalnego w części ustnej, na świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości oraz zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego w części przeznaczonej na wpisanie wyników z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej wpisuje się „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano”. Absolwenci, którzy w 2020 r. przystępowali do egzaminu maturalnego i nie uzyskali ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej wymaganych co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, przystępując ponownie w kolejnych latach do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, w celu uzyskania świadectwa dojrzałości, są obowiązani przystąpić również do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.

     6. Absolwenci, którzy w 2020 r. otrzymali świadectwo dojrzałości z wpisem, że w tym roku nie przeprowadzano egzaminu maturalnego w części ustnej, zachowują świadectwa, jeżeli w następnych latach szkolnych, przystępując do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, w celu podwyższenia wyniku z tego przedmiotu lub przedmiotów, nie uzyskają co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
     W związku ze zmianami zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w części ustnej w projekcie rozporządzenia wyłączono ze stosowania w 2020 r. przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego dotyczące warunków i sposobu przeprowadzania tego egzaminu, z wyjątkiem przepisów dotyczących:
      zwolnienia laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej z przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
      przebiegu egzaminu maturalnego w części ustnej,
      terminu przekazania zadań egzaminacyjnych w części ustnej przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego,
      informowania zdającego o uzyskanej liczbie punktów z części ustnej egzaminu maturalnego,
      zawieszenia lub przerwania części ustnej egzaminu maturalnego w przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego.
     Ponadto projekt rozporządzenia reguluje kwestie dotyczące:
      sporządzenia i przekazania do okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w części ustnej,
      przygotowania i ogłoszenia harmonogramu przeprowadzania części ustnej w danej szkole,

      informowania absolwenta o miejscu i terminie przystąpienia do egzaminu w części ustnej,
      liczby zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, która zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej,
      sporządzenia protokołu zbiorczego z części ustnej egzaminu maturalnego,
      wpisów dokonywanych na świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości lub zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego,
      zwrotu przez okręgową komisję egzaminacyjną wniesionej przez absolwenta opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej,
     losowania numerów stolików na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w części pisemnej – losowanie przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu w obecności zdającego,

      ustalenia pięcioletniego okresu przystępowania do egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili do tego egzaminu,
      terminu i sposobu ogłoszenia miejsca przeprowadzenia w 2020 r. egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

     Szczegóły:

    • Zajęcia na Teams

    • 21.05.2020
    • Od 25 maja 2020 r. lekcje dla uczniów VIII LO będą przeprowadzane głównie z wykorzystaniem aplikacji Teams. Wykorzystanie innych narzędzi jest dopuszczalne tylko w przypadku ustaleń wypracowanych wspólnie przez nauczycieli z uczniami poszczególnych klas / grup.

     Uczniowie, którzy nie mają dostępu do aplikacji są pilnie proszeni o kontakt z sekretariatem szkoły

     (tel. 91 489 33 91).

    • Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym

    • 05.05.2020
    • Komunikat w sprawie otwierania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zasad przeprowadzania naboru

      

     1. Nie będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci rodziców niepracujących.
     2. Do grupy może uczęszczać maksymalnie 10 osób.
     3. Pierwszeństwo  przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
     4. Poniżej umieszczamy wzór deklaracji/oświadczenia o woli posłania dziecka do przedszkola stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
     5. Wypełnioną deklarację/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki (zso9@miasto.szczecin.pl).
     6. Po zebraniu deklaracji nastąpi kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
     7. O zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w  czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej rodzice zostaną powiadomieni drogą mailową wraz z informacją, że termin otwarcia placówki zostanie ogłoszony na stronie internetowej placówki na co najmniej 3 dni wcześniej.
     8. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole rodzic zobowiązany jest  dostarczyć oryginał deklaracji/oświadczenia.
    • Fakultety dla maturzystów

    • 29.04.2020
    • W maju 2020r. odbędą się fakultety dla maturzystów według poniższego hamonogramu:

     dla klasy 3B 

     • matematyka we wtorki w godzinach 12.30 - 14.00 (5.05, 12.05, 19.05, 26.05, 2.06)
     • język polski we czwartki o godzinie 10.30 (7.05, 14.05, 21.05, 28.05)

     dla klasy 3C

     • matematyka we wtorki w godzinach 12.30 - 14.00 (5.05, 12.05, 19.05, 26.05, 2.06)
     • język polski w poniedziałki i wtorki w godzinach 10.45 - 12.15  
    • Zmiana terminu egzaminów maturalnych

    • 28.04.2020
    • W związku ze zmianą terminu egzaminu maturalnego dni 4. - 6.maja 2020r., które były planowane jako wolne od zajęć dydaktycznych, stają się dniami nauki szkolnej.

    • Świadectwa dla Absolwentów VIII LO

    • 24.04.2020
    • Absolwencji VIII LO otrzymali skany świadectw na adresy mailowe wykorzystywane w zdalnym nauczaniu. Wersję papierową świadectw bedą mogli odebrać wraz ze świadectwem diojrzalości (po zdaniu egzminu maturlanego). Absolwenci, którzy już teraz potrzebują świadectwa w wersji papierowej są proszeni o kontakt z sekretariatem szkoły (tel. 91 489 33 91) w celu umówienia indywidualnego terminu odbioru dokumentu.

  • Dla uczniów i rodziców

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
   • Warto zajrzeć

   • Blog LiveCareer 

    Pisanie CV nie musi być trudne. Sprawdź artykuły ekspertów z przykładami i porady jak napisać CV do pracy. Napisz skuteczne CV w kilka minut.  • Biuletyn informacji publicznej