• Godziny dzwonków

   Czwartek 21.09.2023
  • Dlaczego my?

    • Sympatyczni pracownicy
    • Dbamy o rozwój każdego z naszych uczniów
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece
    • Świetnie wyposażone pracownie
    • Przekonaj się jak wygląda szkoła XXI wieku
  • Aktualności

   Co nowego w szkole?
    • Świadectwa dojrzałości

    • 30.09.2020
    • Zapraszamy absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w tegorocznej sesji poprawkowej, po odbiór świadectw dojrzałości.

    • Kukiełkowo

    • 21.11.2020
    • We wrześniu klasa 3a w dniach 23-25 uczestniczyła wraz z wychowawczynią p. Afrodytą Prochaska w największym festiwalu teatru lalek. Z uwagi na zaistniałą sytuację tegoroczny festiwal FOTEL miał formę online. Uczniowie z zaciekawieniem oglądały wybrane przedstawienia. Naszą inspiracją do dalszych działań na zajęciach stał się spektakl pt. „Opowieści starego kredensu”.  Uczniowie wykazali się umiejętnościami manualnymi i stworzyli na zajęciach technicznych własne kukiełki. Sztuka projektowania z wykorzystywaniem różnych materiałów nie była taka łatwa, jak się wielu wydawało...

    • Stypendia socjalne

    • 04.09.2020
    • Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

     • stypendium szkolnego,
     • zasiłku szkolnego.

     Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

     • bezrobocie, 
     • niepełnosprawność, 
     • ciężka lub długotrwała choroba, 
     • wielodzietność, 
     • alkoholizm lub narkomania, 
     • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
     • gdy rodzina jest niepełna.

      

     Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2020 roku w szkole wrzucając do urny znajdującej się przy portierni. 

     Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp lub w sekretariacie szkoły.

      

     Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

     Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

     Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

     • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
     • klęski żywiołowej
     • kradzieży z włamaniem
     • nagłej choroby w rodzinie ucznia
     • innych, szczególnych okoliczności

     Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

    • Spotkania z rodzicami

    • 08.07.2020
    • Organizacyjne spotkanie z rodzicami uczniów klasy 1 SP 15 odbędzie się 28 sierpnia 2020 r. o godzinie 16.00. Jednak już teraz rodzice mogą kompletować wyprawkę dla swoich "pierwszaków".

     wyprawka dla ucznia klasy 1 SP

     Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych klas SP15 oraz klas I i III VIII LO odbędą się 2 września br. o godzinie 17.00.

     Spotkania z rodzicami uczniów klas II VIII LO odbędą się 9 września br. o godzinie 17.00.

     Na spotkaniach jednego ucznia reprezentuje wyłacznie jeden z rodziców.

    • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

    • 14.08.2019
    • Uczniów klasy Ia Szkoły Podstawowej nr 15 zapraszamy 1 września br. na godz. 9.30 na boisko szkolne, zaś uczniowie klas: IIa (o godzinie 10.30) i IIIa (o godzinie 9.00) spotkają się z wychowawcami w swoich salach (odpowiednio 102 i 103).

     Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas I  VIII LO odbędzie się w tym samym dniu, na sali gimnastycznej o godz. 11.00. Pozostali uczniowie spotkają sie z wychowawcami o godzinie 11.30 w wyznaczonych salach:

     IIB - 306;  IIC - 302;  IID - 303;  IIE - 209;  IIIB - 307;  IIIC - 203.

    • Odbiór świadectw dojrzałości

    • 07.08.2020
    • Abiturienci, którzy zdali egzamin maturalny będą mogli odebrać świadectwa dojrzałości 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) w sekretariacie szkoły, zgodnie z poniższym harmonogramem:

     10.30 - 10.45 abiturienci, których nazwiska rozpoczyną się na literę B - D;

     10.45 - 11.00 abiturienci, których nazwiska rozpoczyną się na literę  G - J;

     11.00 - 11.15 abiturienci, których nazwiska rozpoczyną się na literę K;

     11.15 - 11.30 abiturienci, których nazwiska rozpoczyną się na literę L - M;

     11.30 - 11.45 abiturienci, których nazwiska rozpoczyną się na literę P - S;

     11.45 - 12.00 abiturienci, których nazwiska rozpoczyną się na literę T - W.

     W przypadku, gdyby abiturient nie mógł się dostosować do podanych powyżej godzin, jest zobowiązany do telefonicznego ustalenia indywidualnego terminu z sekretariatem szkoły (tel. 91 489 33 91). 

     Wejście do szkoły tylko w maseczkach zakrywających nos i usta i zdezynfekowaniu rąk.

     Abiturienci, którzy nie zdadzą jednego z egzamionów obowiązkowych, są zobowiązani do złożenia w sekretariacie szkoły oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (08.09.2020 r.). Ostatecznym termin złożenia powyższego oświadczenia przypada 14 sierpnia 2020 r. (piątek).

    • Egzaminy poprawkowe

    • 26.06.2020
     • 24 sierpnia 2020 r. o godzinie 9.00 odbędą się egzaminy poprawkowe z języka polskiego, języka niemieckiego i języka angielskiego;
     • 25 sierpnia 2020 r. o godzinie 9.00 odbędą się egzaminy poprawkowe z matematyki, chemii i fizyki (Zuzanny M. - uczennicy klasy 1E);
     • 26 sierpnia 2020 r. o godzinie 9.00 odbędą się egzaminy poprawkowe z biologii, geografii, fizyki i warsztatów dziennikarskich;
     • 26 sierpnia 2020 r. o godzinie 13.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego.

     Egzamin klasyfikacyjny z informatyki odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. o godzinie 9.00.

     Egzaminy składają się z I części, pisemnej i II części - ustnej, wyjątek stanowią egzaminy z wychowania fizycznego i informatyki, które mają charakter praktyczny.

     Na egzaminach obowiązuje strój galowy.

    • Samorząd Uczniowski ma nowego przewodniczącego!

    • 24.06.2020
    • Mimo stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, w VIII LO zostały przeprowadzone (zdalnie!) wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Mimo, że frekwencja wyborcza nie była wysoka, gdyż wyniosła jedynie 22%, to zdarzyły się klasy w których osiągnęła ona poziom 74% (sic!). Przeprowadzone 22 czerwca br. wybory pozwoliły na wyłonienie:

     przewodniczącego - Kacper Kubiak z klasy 2B;

     zastępcy - Natalia Wysocka z klasy 1E;

     skarbnika - Bianka Linke z klasy 1C.

     Wyniki wyborów w naszej szkole są potwierdzeniem starej łacińskiej maksymy: absens carens.

     Klasa 2B za zaangażowanie otrzymuje nagrodę w postaci słodkiego poczęstunku na wybraną klasową uroczystość, która odbędzie się na terenie szkoły (zobowiązanie zrealizujemy po powrocie do szkoły :-)).

    • Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej

    • 19.06.2020
    • Szanowni Rodzice.

     Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/21 powinno odbywać się drogą elektroniczą. Po wypełnieniu załączonego druku należy go zeskanować lub wykonać jego zdjęcia i przesłać na adres: zso9@miasto.szczecin.pl 

     W przypadkach szczególnych dopuszczalne jest osobiste dostarczenie wypełnionego druku ub wypełnienie go na miejscu, w sekretariacie szkoły.

     Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca 2020r. do godziny 15.00.

     Dostarczenie dokumentu w wyznaczonym terminie będzie gwarantem objęcia dziecka opieką świetlicową. 

    • Harmonogram wejścia na sale egzaminacyjne

    • 27.05.2020
    • W dniach egzaminów maturalnych abiturienci będa wpuszczani do szkoły na 10 minut przed wyznaczonym czasem wejścia na salę egzaminacyjną (poniżej). Czas pomiędzy wejściem do szkoły i wejściem na slę egzaminacyjną 111 (salę gimnastyczną) jest przeznaczony na pozostawienie rzeczy osobistych w wyznaczonych salach: 106 (kl. 3B)  i 107 (kl. 3C). Rzeczy należy spakować do foliowego worka i pozostawić na ławce. Należy unikać przynoszenia cennych przedmiotów. 

     W sali 111 będą zdawali egzamin tegoroczni absolwenci i absolwenci z lat wcześniejszych, poza zdającymi, którzy będą mieli dostosowane warunki egzaminu na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. Z uwagi na niską temperaturę w sali gimnastycznej, zalecany jest ubiór dostosowany do tych warunków.

     Uczniowie piszący egzamin w dostosowanych warunkach powinni się zgłosić na 20 minut przed jego rozpoczęciem .

    • Zmiany na egzaminie maturalnym

    • 21.05.2020
    • Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 25 maja przekażą do dyrektora szkoły informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

     Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

     1. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.
     2. Część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla absolwentów, którzy:
      aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo
      są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
     Do egzaminu ustnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy w terminie do 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu oraz przekażą dyrektorowi szkoły, którą ukończyli lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, do której składali deklarację, informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego. W przypadku gdy wyniki z części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu muszą być przedstawione w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnią zagraniczną, absolwent musi dodatkowo złożyć oświadczenie w tej sprawie.
     3. W 2020 r. absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego zdają ten egzamin i uzyskują świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Natomiast ci absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego tylko w części ustnej, w celu otrzymania świadectwa dojrzałości, nie przystępują do tego egzaminu. Otrzymują oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
     5. W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. nie przystępowali do egzaminu maturalnego w części ustnej, na świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości oraz zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego w części przeznaczonej na wpisanie wyników z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej wpisuje się „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano”. Absolwenci, którzy w 2020 r. przystępowali do egzaminu maturalnego i nie uzyskali ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej wymaganych co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, przystępując ponownie w kolejnych latach do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, w celu uzyskania świadectwa dojrzałości, są obowiązani przystąpić również do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.

     6. Absolwenci, którzy w 2020 r. otrzymali świadectwo dojrzałości z wpisem, że w tym roku nie przeprowadzano egzaminu maturalnego w części ustnej, zachowują świadectwa, jeżeli w następnych latach szkolnych, przystępując do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, w celu podwyższenia wyniku z tego przedmiotu lub przedmiotów, nie uzyskają co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
     W związku ze zmianami zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w części ustnej w projekcie rozporządzenia wyłączono ze stosowania w 2020 r. przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego dotyczące warunków i sposobu przeprowadzania tego egzaminu, z wyjątkiem przepisów dotyczących:
      zwolnienia laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej z przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
      przebiegu egzaminu maturalnego w części ustnej,
      terminu przekazania zadań egzaminacyjnych w części ustnej przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego,
      informowania zdającego o uzyskanej liczbie punktów z części ustnej egzaminu maturalnego,
      zawieszenia lub przerwania części ustnej egzaminu maturalnego w przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego.
     Ponadto projekt rozporządzenia reguluje kwestie dotyczące:
      sporządzenia i przekazania do okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w części ustnej,
      przygotowania i ogłoszenia harmonogramu przeprowadzania części ustnej w danej szkole,

      informowania absolwenta o miejscu i terminie przystąpienia do egzaminu w części ustnej,
      liczby zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, która zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej,
      sporządzenia protokołu zbiorczego z części ustnej egzaminu maturalnego,
      wpisów dokonywanych na świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości lub zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego,
      zwrotu przez okręgową komisję egzaminacyjną wniesionej przez absolwenta opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej,
     losowania numerów stolików na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w części pisemnej – losowanie przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu w obecności zdającego,

      ustalenia pięcioletniego okresu przystępowania do egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili do tego egzaminu,
      terminu i sposobu ogłoszenia miejsca przeprowadzenia w 2020 r. egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

     Szczegóły:

  • Dla uczniów i rodziców

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
   • Warto zajrzeć

   • Blog LiveCareer 

    Pisanie CV nie musi być trudne. Sprawdź artykuły ekspertów z przykładami i porady jak napisać CV do pracy. Napisz skuteczne CV w kilka minut.  • Biuletyn informacji publicznej