• Aktualności

      • Rekrutacja do VIII LO

       18.07.2023

       Osoby zakwalifikowane do klas VIII LO powinny złożyć komplet dokumentów, czyli:

       oryginał wniosku z systemu nabór,

       oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

       oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

       oświadczenie o wyrażeniu zgody na profilaktyczną opiekę zdrowotną,

       kartę zdrowia,

       3 zdjęcia legitymacyjne (30 mm x 42 mm) wszystkie podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa),

        

       EWENTUALNIE

       orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez CPP / PPP,

       orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

       opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

       dyplomy i zaświadczenia, uprawniające do uzyskania dodatkowych punktów w rekrutacji,

       □ oświadczenia....

        

       Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły, który jest czynny w godzinach 8.00 - 15.00.

       Ostateczny termin to 21.07.2023 r., godzina 10.00.